HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Algemene voorwaarden Mondi b.v.

Artikel 1: Toepasselijkheid 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen met Mondi, waaronder het Mondi abonnement, lidmaatschap en alle producten en diensten die Mondi levert. Deze voorwaarden gelden voor zowel leden als niet-leden. Voor consumenten gelden deze voorwaarden slechts voor zover deze niet ten nadele van consumentenrechtelijke dwingende bepalingen afwijken; dan geldt de wet, of daar in de bepaling naar verwezen wordt of niet.
 
2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever wijst Mondi uitdrukkelijk van de hand. 
 
3. Als een of meer bepalingen hier geheel of deels nietig zijn of vernietigd worden, blijft het overigens bepaalde volledig van toepassing. Mondi en Opdrachtgever zullen dan overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van het nietige c.q. vernietigde deel overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van het oorspronkelijk bepaalde in acht wordt genomen. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden of de overeenkomst geregeld is, moet deze situatie worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden en de overeenkomst. 
 
4. Bepalingen in overeenkomsten gaan voor deze voorwaarden. 
 
5. Mondi streeft er voortdurend naar haar producten en diensten te verbeteren. Het kan daarom nodig zijn om deze voorwaarden aan te passen. Als dit gebeurt wordt Opdrachtgever hiervan op de hoogte gesteld. Van toepassing zijn steeds de laatst verstrekte voorwaarden.
 
Artikel 2: Offertes, overeenkomsten en prijzen 
1. Offertes gelden 31 dagen na dagtekening en zijn vrijblijvend, tenzij anders vermeld. Mondi heeft het recht om een vrijblijvende aanbieding tot en met de derde werkdag na ontvangst van de aanbieding te herroepen.
 
2. Overeenkomsten komen tot stand door het plaatsen van een schriftelijke (waaronder begrepen per fax of langs elektronische weg) of mondelinge (telefonische) order en de schriftelijke aanvaarding daarvan door Mondi. Als de aanvaarding afwijkt van de offerte is Mondi daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Mondi anders aangeeft. Samengestelde prijsopgaven verplichten Mondi niet tot uitvoering van een deel van een order tegen een overeenkomstig deel van de prijsopgave. Offertes gelden niet vanzelf voor toekomstige opdrachten. 
 
3. Met ons personeel gesloten overeenkomsten, alsmede door ons personeel gedane toezeggingen binden Mondi slechts na schriftelijke bevestiging door de directie van Mondi. Als Opdrachtgever de inhoud van deze bevestiging wenst te betwisten, dient hij dit binnen 8 dagen na dagtekening van die bevestiging gemotiveerd en schriftelijk aan Mondi te melden. Indien dit niet geschied dan staat tussen Mondi en Opdrachtgever vast dat de inhoud van bedoelde bevestiging de overeenkomst c.q. de toezegging juist en volledig weergeeft. Hetzelfde geldt als Mondi aan Opdrachtgever enige bevestiging toezendt van een met hem gevoerde bespreking, of met hem gemaakte afspraak. 
 
4. Vermeldingen door Mondi van model, gewicht, afmeting, hoedanigheid, vermogen of andere eigenschappen en andere gegevens, gelden bij benadering en binden Mondi alleen wanneer overeengekomen. 
 
5. Mondi mag na aankondiging met een termijn van twee weken jaarlijks en bij elke vervaldatum haar prijzen en tarieven aanpassen.
 
6. Indien Mondi op verzoek van Opdrachtgever aan derden factureert, blijft Opdrachtgever debiteur zolang de derde desbetreffende vordering niet voldoet.
 
7. Betaling aan Mondi geschiedt volgens overeenkomst, tenzij anders overeengekomen. Als extra kosten gemaakt moeten worden door Mondi die het gevolg zijn van schadelijk handelen van Opdrachtgever geschiedt facturering aan de hand van het bij Mondi gebruikelijke tarief per tijdseenheid (€ 181,50 per uur inclusief BTW en € 150,- per uur exclusief BTW) vermenigvuldigd met het aan de opdracht bestede aantal tijdseenheden, een en ander vermeerderd met de door Mondi gemaakte in- en externe kosten. 
 
Artikel 3: Beëindiging, annulering en (voortijdige) opzegging van de overeenkomst 
1. Voor tijdelijke overeenkomsten geldt voor zakelijke Opdrachtgevers een opzegtermijn van 8 weken en voor consumenten een opzegtermijn van één maand voor vervaldatum. Lidmaatschappen en abonnementen worden aangegaan voor de periode van een jaar op basis van vooruitbetaling. Zonder tijdige opzegging worden lidmaatschappen en abonnementen automatisch verlengd voor de periode van een jaar. Enkel consumenten kunnen na verlenging met een opzegtermijn van een maand tussentijds opzeggen en ontvangen dan het resterende bedrag terug. 
 
2. Indien Opdrachtgever een overeenkomst geheel of deels wil annuleren, of een overeenkomst te laat opzegt, dan is hij, zonder dat Mondi tot enig bewijs gehouden is, ter zake schadevergoeding verschuldigd een bedrag gelijk aan 30% van het contractbelang. 
 
3. Naast de aldus vastgestelde schadevergoeding is Opdrachtgever aan Mondi alle door haar gemaakte kosten, waaronder die welke zij voor Opdrachtgever bij media heeft gemaakt en/of zal maken, verschuldigd. Indien Mondi aantoonbaar hogere schade lijdt dan hiervoor forfaitair bepaald, is Opdrachtgever deze hogere schadevergoeding verschuldigd. De in dit artikel neergelegde regeling is ook van toepassing als Opdrachtgever stilzwijgend of uitdrukkelijk te kennen geeft niet langer van de diensten van Mondi gebruik te willen maken. 
 
4. Mondi heeft het recht de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving te ontbinden als:
• Opdrachtgever ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;
• aan Opdrachtgever (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
• Opdrachtgever zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mondi ingrijpend wijzigt of aan een derde overdraagt.
 
Artikel 4: Levering 
1. Levering geschiedt steeds af bedrijf.
 
2. Er kan een leveringstermijn worden afgesproken. Overeengekomen termijnen gelden, tenzij anders overeengekomen, bij benadering en zijn niet fataal. Bij niet tijdige levering moet Mondi aantoonbaar schriftelijk in gebreke worden gesteld waarbij Mondi een redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.
 
Artikel 5: Koopprijs, betaling en zekerheden 
1. Indien in prijzen omzetbelasting en/of invoerrechten en/of andere overheidsheffingen en/of kosten van vervoer zijn begrepen, dan heeft Mondi, als dergelijke heffingen/of kosten worden verhoogd of nieuwe heffingen worden ingevoerd, het recht om haar prijzen daaraan aan te passen, ook als reeds is gefactureerd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn in haar prijzen de hiervoor bedoelde heffingen en kosten niet inbegrepen.
 
2. Betaling van het eindbedrag van de factuur moet plaats vinden binnen de termijn als in de offerte, opdrachtbevestiging of factuur is vermeld. Indien geen termijn is vermeld dan moet betaling binnen 30 dagen na factuurdatum plaats vinden. Genoemde termijnen zijn fataal. Opdrachtgever is nooit gerechtigd tot schuldvergelijking of opschorting.
 
3. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn betaalt is hij, zonder dat enige aanmaning noodzakelijk is, in gebreke en zal hij vanaf de 14e dag na factuurdatum een rente verschuldigd zijn. Voor ondernemingen en overheidsinstanties geldt een rente van 1% per (deel van de) maand over het openstaande bedrag tot de voldoening. Voor consumenten geldt de wettelijke rente voor niet-handelstransacties. 
 
4. Als Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen geldt voor consumenten de Wet Incasso Kosten. Voor bedrijfsmatig handelende Opdrachtgevers geldt: de incassokosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 85,00 exclusief BTW. Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten ook rente verschuldigd. Als Mondi hogere of andere kosten heeft gemaakt, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking. Gerechtelijke en executiekosten komen ook voor rekening van Opdrachtgever. 
 
5. Mondi mag betalingen van Opdrachtgever laten strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. 
 
6. Mondi kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, als Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Mondi kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, als daarbij niet ook de opengevallen rente en de kosten worden voldaan. 
 
7. Opdrachtgever is nooit gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Mondi verschuldigde. Klachten of bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
 
8. Mondi mag bij het aangaan van overeenkomsten zekerheid verlangen. Dit mag Mondi ook als zij tijdens het uitvoeren van de overeenkomst aanwijzingen krijgt omtrent een zodanig verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever dat Mondi redelijkerwijze aan een perfecte nakoming van zijn verplichtingen mag twijfelen. Indien Opdrachtgever hieraan niet voldoet mag Mondi verdere uitvoering van diensten of leveranties opschorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld. In dat geval kan Mondi ook de overeenkomst geheel of voor het deel dat niet is uitgevoerd, ontbinden.
 
9. Ingeval van wanprestatie, faillissement of (voorlopige) surseance van betaling, niet of niet tijdige betaling van de overeengekomen prijs, heeft Mondi het recht om de overeenkomst, alsmede alle overige tussen Mondi en Opdrachtgever bestaande en nog niet (geheel) uitgevoerde overeenkomsten, geheel of voor een deel dat nog niet is uitgevoerd, te ontbinden of haar prestaties op te schorten, en waar van toepassing, integrale schadevergoeding in rekening te brengen. 
 
10. Mondi mag haar retentierecht uitoefenen op alle zaken die zij van Opdrachtgever onder zich heeft: dit retentierecht geldt ook voor vorderingen die niet van doen hebben met de zaken waarop Mondi dit recht uitoefent.
 
Artikel 6: Overmacht 
1. Overmacht van Mondi heeft tot gevolg dat zij naar haar keuze haar contractuele verplichtingen niet hoeft na te komen, of de nakoming daarvan kan opschorten, zonder verplicht te zijn om enige schadevergoeding te betalen. 
 
2. Als overmacht worden beschouwd alle onvrijwillige storingen of belemmeringen als gevolg waarvan de uitvoering van de overeenkomst voor Mondi zodanig bezwaarlijk wordt dat (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van haar kan worden verlangd. Daaronder zijn onder meer te begrijpen staking, ziekte van haar werknemers, wanprestatie door leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog en/of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand of andere ongevallen in ons bedrijf, niet of niet tijdige levering van zaken door haar leveranciers alsmede, in het algemeen, al datgene dat buiten haar controle of zeggenschap valt.
 
Artikel 7: Aansprakelijkheid 
1. Als komt vast te staan dat Mondi op enigerlei wijze aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag, voor zover in dit artikel niet anders bepaald. Mondi is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparing en schade door bedrijfsstagnatie.
 
2. Indien Mondi voor Opdrachtgever als intermediair bij de media, drukkerijen of andere partijen en deze derden in de uitvoering van de aan hun gegeven opdracht tekortschieten is haar aansprakelijkheid steeds beperkt tot het reclameren bij die derden namens Opdrachtgever. Mondi garandeert niet de goede afloop daarvan en kan haar bemoeiingen onder gelijktijdige mededeling aan Opdrachtgever staken als inschakeling van derden noodzakelijk blijkt. 
 
3. Voor het gebruik van alle (interactieve delen van de) websites van Mondi gelden aparte gebruikersvoorwaarden. Mondi kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor uitlatingen van bezoekers op Mondi.nl. De verantwoordelijkheid voor speculatieve, misleidende of foutieve uitlatingen ligt bij de bezoekers zelf.
 
4. Hier genoemde beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld, grove nalatigheid of grove roekeloosheid van Mondi.
 
Artikel 8: Intellectuele eigendom 
1. Indien Mondi een opdracht accepteert tot het verveelvoudigen of reproduceren van een door de Auteurswet of enige andere wet beschermd object mag zij er, behoudens andersluidend bericht zijdens Opdrachtgever, van uitgaan dat daarmee geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. Opdrachtgever vrijwaart Mondi tegen alle aanspraken, van welke hoedanigheid ook, die uit de in de vorige zijn bedoelde opdracht voor haar voortvloeien.
 
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Opdrachtgever is en blijft Mondi in de zin van de Auteurswet maker van de door haar vervaardigde producten en diensten. Het feit dat Mondi voor deze diensten en/of leveranties factureert doet daaraan niet af. Mondi kan verlangen dat Opdrachtgever Mondi in de voorkomende gevallen uitdrukkelijk als maker noemt.
 
Artikel 9: Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter 
1. Op alle rechtsbetrekkingen met Mondi is alleen Nederlands recht van toepassing, ook als aan een verbintenis geheel of deels in het buitenland uitvoering wordt gegeven of als Opdrachtgever daar zetelt of woont. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten wordt uitgesloten.
 
2. Geschillen worden - eventueel in afwijking van de normale bevoegdheidsregels - voorgelegd aan de Kantonrechter in (het arrondissement) ’s-Hertogenbosch. Daarbij komen partijen uitdrukkelijk overeen dat hoger beroep van de uitspraak in eerste aanleg van de kantonrechter openstaat (artikelen 96, 332 en 333 Rechtsvordering).

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten