HomeOver onsLidmaatschapAdviesScan Landendossiers Nieuws Thema's BeoordelingenWebwinkelContact

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle webpagina’s van Mondi.nl, Mondi.be, Mondibelangen.be, Beleggeninvastgoed.nl en de Mondi Magazine app. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsites te benaderen en/of de op of via deze internetsites en/of Mondi Magazine app aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van betreffende producten en diensten. 
 
Gebruik van de hierboven vermelde internetsites en Mondi magazine app
De op of via deze internetsites en/of Mondi Magazine app aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie komen voor eigen rekening en risico. Hoewel Mondi tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt Mondi expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsites en/of Mondi Magazine app aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. 
 
Mondi sluit alle aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade van welke aard ook uit, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze internetsites en/of Mondi Magazine app of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site en/of app te raadplegen. 
 
Mondi beheert en onderhoudt deze internetsites en Mondi Magazine app vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie ook geschikt of beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Als u deze internetsites vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving. 
 
Informatie van derden, producten en diensten 
Wanneer Mondi hyperlinks naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Mondi de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. Mondi aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Mondi niet geverifieerd. 
 
Intellectuele eigendomsrechten 
Mondi, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsites en Mondi Magazine app aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsites en/of Mondi Magazine app te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mondi of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. 

Functioneren internetsite
Mondi garandeert niet dat deze internetsites en/of Mondi Magazine app foutloos of ononderbroken zal functioneren. 
 
Aansprakelijkheid
Mondi en/of haar onderaannemers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of Mondi op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot: (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsites en/of Mondi Magazine app, (ii) de informatie die op of via deze internetsites en/of Mondi Magazine app wordt aangeboden, (iii) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Mondi of aan u wordt gezonden, (iv) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsites en/of Mondi Magazine app, (v) misbruik van deze internetsites en/of Mondi Magazine app, (vi) verlies van gegevens, (vii) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsites en/of Mondi Magazine app beschikbaar wordt gesteld of (viii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsites en/of Mondi Magazine app. Deze opsomming is niet limitatief bedoeld. 
 
Gebruik van deze internetsites en/of Mondi Magazine app dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsites en/of Mondi Magazine app in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsites en/of Mondi Magazine app aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan. Voor dergelijk misbruik van de websites en/of Mondi Magazine app kan Mondi geen aansprakelijkheid aanvaarden.
 
Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van de site zijn van de betreffende auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Mondi. Wij kunnen er niet voor instaan dat de gepubliceerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt geraadpleegd. De bezoeker/lezer wordt altijd aangeraden om onafhankelijk inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te (laten) verrichten met het oog op het gebruik van via deze site verkregen informatie. 

Toepasselijk recht 
Op deze internetsites en/of Mondi Magazine app en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. 
 
Wijzigingen 
Mondi behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsites en/of Mondi Magazine app aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde met onmiddellijke ingang te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd. 
 
© Mondi, de belangenorganisatie

Meld u aan voor de Mondi nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van praktische waardevolle informatie en actuele ontwikkelingen.
Laat u inspireren door reportages: objectief, informatief en betrouwbaar.

De nieuwsbrief wordt ongeveer 1 x per week verstuurd
Een moment geduld...
Als respons van de website uit blijft,
neem dan contact met ons op.

Contact Sluiten